آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان بهینه فرآیند آزما در آبان ماه ۱۳۸۹ تاسیس شد. با یاری پروردگار متعال در بهمن ماه همان سال،آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما پس از دریافت مجوز به شماره t/2024 از سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان آزمایشگاه همکار کالیبراسیون فعالیت خود را آغاز نمود.

آزمایشگاه کالیبراسیون بهفا

مرکز آزمون مهارت بهفا

گواهینامه ها و مجوزها