کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون

کالیبراسیون بهینه فرآیند آزما

آزمایشگاه بهفا

کالیبراسیون دما

ترمودینامیک

خدمات کالیبراسیون بهینه

مشاوره بهینه

خدمات کوالیفیکیشن
کروماتوگرافی
کالیبراسیون حجم - شرکت بهینه فرایند آزما |آزمایشگاه کالیبراسیون
Englishپارسی

کالیبراسیون حجم

کالیبراسیون تجهیزات حجم سنجی پیستونی مقادیر خطا و انحراف معیار نسبی حاصل از ده بار تکرارپذیری گزارش می شود تا کاربر بتواند مقادیر موجود در گواهینامه کالیبراسیون را با خطای مجاز مندرج در استانداردهای مربوطه یا ادعاهای سازنده مقایسه نماید.
آزمایشگاه بهینه اولین و تنها آزمایشگاه مرجع در ایران است که توانایی کالیبراسیون بوتیرومترها را دارد.

Top